Cách để giúp thằng bạn cai thuốc, anh em tốt là phải như vậy!

  • 07/06/2018 18:20

Khi thằng bạn thân của bạn nghiện hút thuốc thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn không biết cách thì hãy xem clip dưới đây:

Một số hình ảnh trong clip:

Cách để giúp thằng bạn cai thuốc, anh em tốt là phải như vậy!

Xịt nước vô mặt

Cách để giúp thằng bạn cai thuốc, anh em tốt là phải như vậy!

Sút banh cũng là một cách

Cách để giúp thằng bạn cai thuốc, anh em tốt là phải như vậy!

Hay thả bóng nước vô chỗ "Ấy"

Cách để giúp thằng bạn cai thuốc, anh em tốt là phải như vậy!

Bỏ gián vô gói thuốc là một cách rất tốt 

Cách để giúp thằng bạn cai thuốc, anh em tốt là phải như vậy!

Xịt hơi gas cũng là một cách

Bình luận