Chỉ có cách này mới giúp được thằng bạn từ bỏ phim người lớn

  • 22/05/2018 16:30

Một ngày đẹp trời anh em phát hiện trong máy tính của thằng bạn có cả ngàn tệp phim người lớn, thì đây chính là cách để cứu nó.


Cả ngàn bộ thì chúng tỏ nó đã quá "lậm" rồi
Cả ngàn bộ thì chúng tỏ nó đã quá "lậm" rồi


Đập tan tành máy tính nó
Đập tan tành máy tính nó


Nhưng để chắc ăn, thì phải bỏ bộ mạch xuống tận biển sâu.
 
Nhưng để chắc ăn, thì phải bỏ bộ mạch xuống tận biển sâu.

 

Bình luận