traitimkhongtrongvang • 26-05-2020 22:07

Có ai bị mắc hội chứng lithromantic không? Hội chứng mà khi người mình thích thích lại mình thì mình không thích người đó nữa ấy?

1 câu trả lời
Huyền My 29/07/2020 23:51

Mình nè

0 0