Video xem thêm: Diên Hy Công Lược dù có được khen ngợi nhưng vẫn chưa thể sánh ngang Chân Hoàn Truyện