Lăng Chiêu • 13-07-2020 22:19

Nếu truyền khác nhóm máu thì sẽ xảy ra chuyện gì mọi người nhỉ?

2 câu trả lời
Lăng Chiêu 13/07/2020 22:25
Vì trước đây y học còn kém phát triển nên người ta cứ nghĩ máu nào mà chẳng giống nhau, Thế nên họ cứ lấy máu của người này truyền cho người khác. Kết quả là nhiều người sau khi được tiếp máu đã chết hoặc lâm vào tình trạng xấu đi. Cho đến năm 1902, nhà bệnh lý học người Áo là Lanterstana mới làm sáng tỏ bí mật về máu và đưa ra khái niệm nhóm máu. Ông chia máu người thành 4 nhóm: A, B, AB, O. Hệ thống nhóm máu được thể hiện như sau:+ Nếu có kháng nguyên A trên hồng cầu thì có kháng thể B  trong huyết tương, sẽ thuộc nhóm máu A.+ Nếu có kháng nguyên B trên hồng cầu thì có kháng thể A trong huyết tương, thì thuộc nhóm máu B.+ Nếu hồng cầu có cả kháng nguyên A và B trên bề mặt, thì trong huyết tương lại không có kháng thể nào, sẽ thuộc nhóm máu AB.+ Nếu bề mặt hồng cầu không có loại kháng nguyên nào cả, thì trong huyết tương lại có cả hai loại kháng thể, sẽ thuộc nhóm máu O.Người có kháng nguyên A trên bề mặt các hồng cầu được xếp vào nhóm máu A. Người có kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu được coi là thuộc nhóm máu B. Người có cả 2 kháng nguyên trên thuộc nhóm máu AB. Người không có cả 2 kháng nguyên A và B được xếp vào nhóm máu O.

Vì trước đây y học còn kém phát triển nên người ta cứ nghĩ máu nào mà chẳng giống nhau, Thế nên họ cứ lấy máu của người này truyền cho người khác. Kết quả là nhiều người sau khi được tiếp máu đã chết hoặc lâm vào tình trạng xấu đi. Cho đến năm 1902, nhà bệnh lý học người Áo là Lanterstana mới làm sáng tỏ bí mật về máu và đưa ra khái niệm nhóm máu. Ông chia máu người thành 4 nhóm: A, B, AB, O. Hệ thống nhóm máu được thể hiện như sau:

+ Nếu có kháng nguyên A trên hồng cầu thì có kháng thể B  trong huyết tương, sẽ thuộc nhóm máu A.

+ Nếu có kháng nguyên B trên hồng cầu thì có kháng thể A trong huyết tương, thì thuộc nhóm máu B.

+ Nếu hồng cầu có cả kháng nguyên A và B trên bề mặt, thì trong huyết tương lại không có kháng thể nào, sẽ thuộc nhóm máu AB.

+ Nếu bề mặt hồng cầu không có loại kháng nguyên nào cả, thì trong huyết tương lại có cả hai loại kháng thể, sẽ thuộc nhóm máu O.

Người có kháng nguyên A trên bề mặt các hồng cầu được xếp vào nhóm máu A. Người có kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu được coi là thuộc nhóm máu B. Người có cả 2 kháng nguyên trên thuộc nhóm máu AB. Người không có cả 2 kháng nguyên A và B được xếp vào nhóm máu O.

0 28
Lê Huyền 01/09/2020 23:22

the end luôn đó =)))

0 0