Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

  • 15/02/2019 08:00

'Khóa kỹ thế này rồi trời có sập xuống cũng chẳng mất đi đâu được' hẳn là suy nghĩ của các 'thánh giữ đồ' dưới đây.

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy


Những người có phong cách khóa xe đạp kiểu... "thần thánh"
Những người có phong cách khóa xe đạp kiểu... "thần thánh"


Kết quả đúng là cái gì được khóa cái đó sẽ không mất.
Kết quả đúng là cái gì được khóa cái đó sẽ không mất.

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy


Những người luôn tin rằng nhìn thấy khóa là trộm sẽ nản chí và bỏ cuộc
Những người luôn tin rằng nhìn thấy khóa là trộm sẽ nản chí và bỏ cuộc

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy

Những màn bảo vệ tài sản theo phong cách 'mất não' khiến trộm cũng thương tình không nỡ lấy


Những người chỉ cần giữ cái bao chứ không cần đồ vật bên trong
Những người chỉ cần giữ cái bao chứ không cần đồ vật bên trong


Những người... hẳn là lỡ mua khóa rồi không biết dùng vào việc gì ngoài... đem khóa
Những người... hẳn là lỡ mua khóa rồi không biết dùng vào việc gì ngoài... đem khóa

(Ảnh: Internet)

Nguồn: https://www.yan.vn/1001-tuyet-chieu-bao-ve-tai-san-khien-trom-phai-chao-thua-93220.html

Bình luận