sự xuất hiện của tôi không phải chỉ vì riêng 1 mình cậu • 02-04-2021 20:44

tai sao 1 ngày trên mặt trang lại bằng 29 ngày trên trái đất

0 câu trả lời